" />
X
تبلیغات
رایتل

دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی

مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

دنیایی را تصور کنید که در آن «ارتباط» وجود ندارد؛ در این دنیا انسان،تنها و انفرادی زندگی می کند و هرگز مشارکتی در تجربه اندوزی و علم ورزی ندارد! هرگز نمی تواند برای فائق آمدن بر مشکلات و محدودیتهای شخصی،از اتحاد و یکپارچگی برخوردار شود! هرگز سهمی در اختراعات نداشته و از شانس و فرصت زیادی بهره مند نخواهد شد! در چنین جهانی انسان نمی تواند از دیگران
دسته بندی برنامه ریزی شهری
فرمت فایل doc
حجم فایل 1358 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 158
بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل یکم : مقدمه پژوهش

1-1- عنوان تحقیق: .............................................................................................................................................. 1

1-2- مقدمه ............................................................................................................................................................ 1

1-3- بیان مساله: ................................................................................................................................................. 2

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش ..................................................................................................................... 7

1-5-‌ اهداف پژوهش: .......................................................................................................................................... 9

الف- هدف کلی: ...................................................................................................................................................... 9

ب - اهداف جزئی:................................................................................................................................................... 9

1-6- پرسشهای پژوهش: ................................................................................................................................. 9

الف- اصلی:............................................................................................................................................................... 9

ب- فرعی:.................................................................................................................................................................. 9

1-7-‌ متغیرهای پژوهش: ................................................................................................................................... 10

متغیر پیش بین:........................................................................................................................................................ 10

متغیر ملاک:............................................................................................................................................................. 10

متغیر تعدیل کننده .................................................................................................................................................. 10

متغیر کنترل ............................................................................................................................................................. 10

1-8-‌ تعاریف علمی واژه ها:............................................................................................................................... 10

1-9- تعاریف عملیاتی واژه ها: ........................................................................................................................ 14

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

مقدمــه....................................................................................................................................................................... 16

الف- بررسی نظریه‌ها........................................................................................................................................... 19

2-1- ارتباطات....................................................................................................................................................... 19

2-1-1- اهمیت ارتباطات..................................................................................................................................... 19

2-1-2- تعاریف ارتباطات.................................................................................................................................. 22

2-1-3- فرآیند ارتباط......................................................................................................................................... 26

2-1-3-1- منبع .................................................................................................................................................... 26

2-1-3-2- رمزگذاری.......................................................................................................................................... 27

2-1-3-3- وسیله................................................................................................................................................. 27

2-1-3-4- رمزگشایی......................................................................................................................................... 28

2-1-3-5- دریافت کننده.................................................................................................................................... 28

2-1-3-6- بازخورد............................................................................................................................................ 29

2-1-4- مسیر ارتباطات...................................................................................................................................... 29

2-1-4-1- ارتباطات عمودی............................................................................................................................. 29

الف- مسیر رو به پایین........................................................................................................................................ 29

ب- ارتباطات رو به بالا........................................................................................................................................ 30

2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی................................................................................................................. 31

2-1-5- مدل ارتباطات......................................................................................................................................... 32

2-1-6- اصول ارتباطات..................................................................................................................................... 35

2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت................................................................ 38

2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات:...................................................................................... 38

2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات................................................................................................ 40

2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات.......................................................................................... 40

2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات......................................................................................................... 41

2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات....................................................................... 41

2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی ................................................................................................. 42

2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی........................................................................................................................... 43

2-1-9-1- گشودگی............................................................................................................................................ 43

2-1-9-2- همدلی................................................................................................................................................. 45

2-1-9-3- حمایتگری.......................................................................................................................................... 46

2-1-9-4- مثبت گرایی....................................................................................................................................... 46

2-1-9-5- تساوی................................................................................................................................................ 47

2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»................................................................................ 47

2-1-10- موانع ارتباطی .................................................................................................................................... 48

2-2- قدرت ............................................................................................................................................................. 61

2-2-1- اهمیت قدرت........................................................................................................................................... 61

2-2-2- تعاریف قدرت........................................................................................................................................ 62

2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان ................................................................................................... 65

2-2-3-1- قدرت در سطح عمودی.................................................................................................................. 65

2-2-3-1-1- منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان............................................................................ 66

2-2-3-1-2- منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان.............................................................................. 69

2-2-3-1-3- منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان........................................................................... 69

2-2-3-2 - قدرت در سطح افقی....................................................................................................................... 71

2-2-4- روابط قدرت........................................................................................................................................... 72

2-2-4-1- رابطه صف و ستاد....................................................................................................................... 73

2-2-4-2- تشکیل دسته‌ها و ائتلاف............................................................................................................... 74

2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون........................................................................ 75

2-2-6- انواع رویکردها به قدرت .................................................................................................................... 77

2-2-6-1- راسل و قدرت:.................................................................................................................................. 78

2-2-6-2- هیکس، گولت و قدرت: .................................................................................................................. 79

2-2-6-3- گالبرایت و قدرت: ........................................................................................................................... 81

2-2-6-4- اتزیونی و قدرت:.............................................................................................................................. 83

ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده ................................................................................................................... 85

2-3- پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی............................................................................................ 85

2-3-1- پژوهش‌‌های انجام شده در داخل کشور:....................................................................................... 85

2-3-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور:.................................................................................. 89

2-4- پژوهشهای پیرامون منابع قدرت .......................................................................................................... 99

2-4-1- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور....................................................................................... 99

2-4-2- پژوهش‌های انجام شده و در خارج از کشور.......................................................................... 108

نتیجه گیری کلی .................................................................................................................................................. 121

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- جامعه آماری........................................................................................................................................... 123

3-2- گروه نمونه .............................................................................................................................................. 123

3-3- روش و طرح نمونه‌برداری................................................................................................................... 124

3-4- حجم نمونه................................................................................................................................................ 124

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها........................................................................................................................... 125

3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی................................................................................. 126

3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»........................................................................... 127

3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه....................................................................................................... 128

3-6-1- روایی.................................................................................................................................................... 128

3-6-2- اعتبار.................................................................................................................................................... 128

3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-............................................................................................... 131

3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.................................................................................. 131

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

مقدمــه................................................................................................................................................................... 133

تبدیلهای انجام شده بر روی متغیرها جهت تغییر مقیاس:...................................................................... 134

4-1- توصیف داده‌ها:....................................................................................................................................... 135

4-1-1- توصیف مولفه های منابع قدرت:.................................................................................................. 135

توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مدیران:.................................................................................. 138

4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی.................................................................... 126

4-1-3- توصیف سایر داده‌ها....................................................................................................................... 154

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات.......................................................................................... 158

4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی .......................................................................................... 158

فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش

5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش.............................................................................................................. 178

5-2- محدودیت‌های پژوهش ......................................................................................................................... 191

5-3- پیشنهادها................................................................................................................................................. 192

5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:................................................................................................................. 192

5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران :................................................................................................................ 193

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1: منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان............................................................................. 70

جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی.................................................... 92

جدول شماره 2-2-: مقایسه شایستگی‌های مورد نیاز مدیران و کارآموزان تربیت بدنی........... 96

جدول شماره 2-3- مقایسه شایستگی‌های مدیران باشگاه‌های ورزشی......................................... 97

جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای................................................... 126

جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای................................................... 127

جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت...................................................................... 127

جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش................................................................. 135

جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار................................................................... 136

جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون...................................................... 136

جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص............................................................. 137

جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت............................................................. 138

جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی................................................................. 139

جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش........................................................................ 141

جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار.......................................................................... 142

جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون......................................................................... 143

جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت................................................................. 144

جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص................................................................. 145

جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش............................................................ 146

جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد............................................................................... 147

جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی..................................................... 147

جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی......................................... 148

جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش......................................................................... 149

جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور........................................................................................ 150

جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی............................................................... 151

جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی................................................ 152

جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب................................................................ 153

جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی.......................................................................... 154

جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت........................................................................ 155

جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت.................................................................... 156

جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی......................................................................... 156

جدول 4-2-1- ضریب همبستگی بین منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات سازمانی......... 158

جدول 4-2-2- ضریب همبستگی بین منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات سازمانی........... 159

جدول 4-2-3- ضریب همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت و اثر بخشی ارتباطات سازمانی160

جدول 4-2-4- ضریب همبستگی بین منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات....................... 160

جدول 4-2-5- ضریب همبستگی بین منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات سازمانی.......... 161

جدول 4-2-6- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت پاداش به تفکیک رشته تحصیلی162

جدول 4-2-7- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت اجبار به تفکیک رشته تحصیلی....... 163

جدول 4-2-8- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت قانون به تفکیک رشته تحصیلی164

جدول 4-2-9- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت مرجعیت به تفکیک رشته تحصیلی164

جدول 4-2-10- آزمون من ویتنی برای مقایسه منبع قدرت تخصص به تفکیک رشته تحصیلی165

جدول 4-2-11 - ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سابقه مدیریت ........................................... 168

جدول 4-2-12- ضریب همبستگی بین منابع قدرت و سنوات خدمت ............................................. 170

جدول 4-2-13- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه یک...................... 171

جدول 4-2-14- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه دو ...................... 172

جدول 4-2-15- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه سه...................... 173

جدول 4-2-16- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه چهار.................. 174

جدول 4-2-17- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه پنج .................... 175

جدول 4-2-18- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه شش................... 176

جدول 4-2-19- آزمون کروسکال والیس برای بررسی منابع قدرت در ناحیه هفت.................... 177

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1-1- نمودار میله‌ای منابع قدرت سازمانی............................................................................. 139

نمودار 4-1-2- نمودار میله‌ای منبع قدرت پاداش.................................................................................... 141

نمودار 4-1-3 نمودار میله‌ای منبع قدرت اجبار........................................................................................ 142

نمودار 4-1-4- نمودار میله ای منبع قدرت قانون................................................................................... 143

نمودار 4-1-5- نمودار میله‌ای منبع قدرت مرجعیت .............................................................................. 144

نمودار 4-1-6- نمودار میله‌ای منبع قدرت تخصص............................................................................... 145

نمودار 4-1-7- نمودار میله‌ای‌ارتباطات اثربخش.................................................................................... 149

نمودار 4-1-8- نمودار میله‌‌ای بازخور....................................................................................................... 150

نمودار 4-1-9- نمودار میله‌ای‌تعدد کانالهای ارتباطی ........................................................................... 151

نمودار 4-1-10- نمودار میله‌ای اثربخشی ارتباطات سازمانی........................................................... 152

نمودار 4-1-11- نمودار میله‌ای مولفه اثربخشی غالب.......................................................................... 153

نمودار 4-1-12- نمودار میله‌ای رشته تحصیلی...................................................................................... 154

نمودار 4-1-13- نمودار میله‌ای مدرک تحصیلی..................................................................................... 157

پیوستها

عنوان

1- پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی

2- پرسشنامه منابع قدرت

3- معرفینامه و مجوز جهت فعالیتهای میدانی

4- محاسبات آماری

-1) عنوان تحقیق:

بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران-ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد- سال تحصیلی 85-84.

1-2) مقدمه

دنیایی را تصور کنید که در آن «ارتباط» وجود ندارد؛ در این دنیا انسان،تنها و انفرادی زندگی می کند و هرگز مشارکتی در تجربه اندوزی و علم ورزی ندارد! هرگز نمی تواند برای فائق آمدن بر مشکلات و محدودیتهای شخصی،از اتحاد و یکپارچگی برخوردار شود! هرگز سهمی در اختراعات نداشته و از شانس و فرصت زیادی بهره مند نخواهد شد! در چنین جهانی انسان نمی تواند از دیگران تاثیر بپذیرد و به گونه ای متقابل بر آنان تاثیر بگذارد. در یک کلام:تصور چنین جهانی اگر ناممکن نباشد،دشوار است.

این تصور بسیار مشکل است؛ زیرا ارتباط طرح چنین سوالی را درزندگی بشری از میان برده و غیر قابل بحث نموده است. دنیایی که ما در آن بسر می بریم بسیار مبهم و پیچیده است. در جهانی بدون وجود ارتباط، تمدن- به مفهومی که امروز می شناسیم- امکان وجود و ظهور نداشته است. ما به وسیله ارتباط،موفق شده ایم علوم و آموخته ها و تلاشهایمان راتجزیه و ترکیب کنیم. تواناییها و تلاشها و آموخته های علمی ما را قادر ساخته است تا ظرفیت علمی،تکنولوژی و فرهنگی مان توسعه یافته و رو به تکامل و تعالی بروند. بدون وجود یک زمینه مناسب برای ایجاد ارتباط با یکدیگر در سطحی قابل قبول انسان هرگز نمی‌توانست موقعیت ما قبل تاریخ را پشت سر گذاشته و به پیشرفتهای کنونی دست یابد.

ارتباط از این جهت مهم است که سازماندهی را امکان پذیر می سازد و سازمانها نیز به نوبه خود افراد را قادر می سازند تا در روش زندگی به سیستمهای سازمان یافته موجود، دسترسی پیدا کنند. در هر حال اهمیت و مفهوم واقعی یک ارتباط خوب می تواند از دیدگاه‌ها و جنبه های گوناگون مورد توجه قرار گیرد.

بنا به تعریف، سازمانها برای بقای خود به کنش و واکنش متقابل و یا ارتباط نیاز دارند. بنابراین منطقی است اگر بگوئیم درک و شناخت بهتری از ارتباط موجب ارتقای سازمانها می شود.

از طرف دیگر قدرت به عنوان یک عامل و عنصر بسیار مهم در اداره امور جوامع و سازمانها همواره دلمشغولی دولتمردان و مدیران بوده است. مدیران،قدرت را به عنوان جزئی بسیار سازنده در ساختار سازمان و وسیله اجرای تــعهــــدات آن می دانند.

قدرت به عنوان مهمترین و نافذترین پدیده اجتماعی جوامع انسانی شناخته شده است. نتایج نفوذ قدرت در کلیه سطوح سازمانهای اجتماعی تجربه شده است. چون قدرت بخشی مهم و تاثیر گذار در حیات سازمانی می‌باشد،محققین تلاش زیادی برای توضیح مسائل سازمانی در اصطلاح «روابط قدرت» مطرح کرده اند، اول اینکه، واحدهای تابعه سازمان را متاثر می‌سازد،و دوم، در سطوح سازمانی و روابط بین افراد سازمان تاثیر قابل توجه می گذارد. (فخیمی،1379).

1-3) بیان مساله:

فرایند ارتباطات یکی از فرایندهای مهمی است که بر روی اثر بخشی سازمانها و موفقیت مدیر نقشی اساسی ایفا می کند. تحقیق وبررسی در محیط سازمانها و حیات کاری نشان می دهد که بطور متوسط مدیران سطوح مختلف بین 75% تا 95% از اوقات خود را صرف ارتباطات و پیام رسانی می کنند.

مکالمات تلفنی،جلسات،بررسی گزارشها،دادن دستور و تعلیمات، نوشتن نامه، بررسی اطلاعات فاکس و تلکس، و فعالیتهایی از این قبیل مثالهایی بر فرایند ارتباطات می باشد. سیستم گردش خون در اعضای بدن چه نقش مهمی را ایفا می کند، ارتباطات نیز در سازمانها همان نقش را ایفا می کند (امیر کبیری،1377).

ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین عناصر فرایند مدیریتی محسوب می شود. وجود ارتباطات موثر و صحیح در سازمان همواره یکی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است که، اگر ارتباطات صحیحی در سازمان بر قرار نباشد،گردش امور مختل شده و کارها آشفته می شوند. هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و سایر وظایف بدون وجود سیستم ارتباطی موثر در سازمان قابل تحقق نبوده و امکان اداره سازمان مهیا نخواهد بود. (میرابی،1380).

طی مطالعاتی که گری بینسون[1] توسط سوالاتی که برای 175 نفر از مدیران شرکتهای بزرگ ایالتهای غربی آمریکا فرستاد، روشن ساخت که مهارتهای ارتباطی چه شفاهی و چه کتبی نه تنها در احراز شغل بلکه در انجام موثر امور محوله تاثیر بسزایی دارد. سوالات مطروحه در زمینه فاکتورها و مهارتهای مهم و حیاتی که در استخدام دانشجویان فارغ التحصیل موثر بوده، می‌باشد در این بررسی و تحقیق به عمل آمده، مشخص گردید که ارتباطات شفاهی (Oral commuinction ) به عنوان اولین و مهمترین مهارت و ارتباط کتبی (Write communication) دومین مهارت محسوب می گردند. ( همان منبع).

با توجه به اندازه یا بزرگی سازمان، تکنولوژی پیچیده، میزان پیچیدگی و رسمی بودن امور، ساختار طرح ریزی می شود و بر این اساس سیستم اطلاعاتی به وجود می آید. تعیین ساختار سازمانی خود نشانه ای از مسیر خاصی است که تعیین کننده نوع ارتباط در سازمان است. قدرت، رهبری و تصمیم گیری (علنی و یا غیر علنی) به فرایند ارتباطات وابسته اند، زیرا بدون وجود اطلاعات این فرایندها بی معنی خواهند شد.

تحلیلگران سازمانی درجات متفاوتی از اهمیت برای فرایند ارتباطات قائل شده اند برای مثال بارنارد[2] چنین ابراز میکند:

«در تئوری فراگیر سازمان،ارتباطات در کانون یا مرکز قرار می گیرد، زیرا ساختار،گستره و حدود سازمان تقریبا به وسیله شیوه های ارتبـــاطی تعیـــین می شوند. از این دیدگاه که به موضوع نگاه کنیم، ارتباطات در قلب سازمان جای می گیرد. دو پژوهشگر دیگر به نامهای کتزوکان[3] چنین می‌گویند: ارتباطات- مبادله اطلاعات و انتقال مقصود- روح و اساس سیستم اجتماعی سازمان را تشکیل می دهد. به تازگی نویسنده ای به نام استینچکامب [4] نیز در بررسی سازمانها،ارتباطات را در کانون یا مرکز سازمان قرار داد. به هر حال ســـایر نظریه پردازان به اندازه های متفاوت به این موضوع توجه کرده اند. (پارسائیان واعرابی،1376).

از طرف دیگر، قدرت ویژگی اساسی نقش یک مدیر بوده و زمینه اثر بخشی او را در سازمان فراهم می سازد. در واقع یک پدیده اجتناب ناپذیر در سازمان است که البته در سازمانها مدیران به آن به عنوان یک پدیده منفی می نگرند. ولی حقیقت این است که این جریان ذاتا یک پدیده منفی نیست، بلکه منفی و مثبت بودن آن بستگی به قضاوت و نوع کاربرد آن دارد. یقینا اگر هدف از قدرت، اهداف سازمانی باشد می تواند پدیده ای مثبت و کارکردی محسوب گردد و باعث پویایی سیستم و سازمان شود، اما اگر هدف از آن دستیابی به اهداف شخصی و فردی باشد، مطمئنا یک پدیده منفی وناپسند خواهد بود.(پارسائیان واعرابی،1375).

دیوید مک کللند [5] دو روی سکه قدرت را نشان داده است. یک رویه را روی مثبت و طرف دیگر را روی منفی نامیده است. طرف منفی را معمولا با جملات، کلمات و عبارتهایی که بیانگر رییس و مرئوسی،فرماندهی و فرمانبری،دستور دادن و تسلیم بودن است،بیان می‌کند. یعنی اگر من ببرم، شما باید ببازید. آن نوع رهبری که بر پایه و اساس جنبه های منفی قرار گرفته باشد،افراد را چیزی بیش از بازیچه یا آلت دست خود نمی داند و به هنگامی که ایجاب کند آنها را استثمار یا فدای مقاصد خود می نماید.

روی دیگر سکه یا جنبه مثبت قدرت را می توان در توجهی که به هدفهای گروه می شود، توجیه کرد. زیرا،با استفاده از قدرت فرد،درصدد تعیین هدف و تامین آن بر می آید. چون از این دیدگاه به قدرت نگاه کنیم،دارای مفهوم متفاوتی می گردد،یعنی اعمال قدرت از جانب دیگران و نه آنان. مدیرانی که می خواهند قدرت خود را به صورت مثبت اعمال کنند، اعضای گروه را تشویق و تقویت می نمایند تا بر صلاحیت و شایستگی خود بیفزایند تا در نتیجه بتوانند به عنوان فرد و عضو سازمان، در کارها موفق گردند.(پارسائیان و اعرابی،1375).

دو پژوهشگر به نامهای مک کللند و دیوید برن هام[6] بر این باورند،مدیران موفق کسانی هستند که به نفع سازمان،(ونه برای فخر فروشی)،بر دیگران اعمال نفوذ نمایند وقدرت خود را در آن راه به کار برند. آنان که با تسلط کامل بر نفس سرکش خویش (تنها جهت تامین منافع سازمان)بر دیگران اعمال قدرت می نمایند (در مقایسه با آنان که از قدرت برای تامین منافع شخصی سوء استفاده می کنند یا می کوشند تا با تکیه بر آن محبوب القلوب شوند)موثرتر و موفق تر خواهند بود. مک کللند چنین نتیجه گرفت که مدیران قدرتمند و توانا در اوج قدرت خویشتن دار هستند. چنین مدیرانی روح همکاری را تقویت می کنند،زیر دستان را تایید می نمایند و پاداش می دهند،بدین وسیله باعث بهبود روحیه افراد در سازمان می گردند. جان کاتر چنین استدلال می کند که مدیران موفق از روشها و فنون ثابت شده و معینی استفاده میکنند و قدرت خود را در راه بهبود بهره وری اعمال می کنند.

رزابت کنتر[7] چنین استدلال کرده است که قدرت می تواند به راحتی جنبه نهادی به خود بگیرد کسانی که دیگران به قدرتشان ایمان و اعتقاد دارند و پذیرفته اند که آنان دارای قدرت هستند راحت تر می توانند بر مردم اطراف خود اعمال نفوذ نمایند وبدین طریق صاحب قدرت اصیلتری می گردند. از همین دیدگاه کنتر استدلال می کند که «فقدان قدرت،از جمله شرایطی است که به زحمت می توان بر آن فائق آمد.(همان منبع).

ما در تحقیق حاضر قصد داریم بر اساس یافته های تحقیق،به پاسخ سوال زیر دست یابیم:

آیا بین منابع مختلف قدرت مدیران بر اساس تقسیم بندی جان فرنچ[8] و برت رام[9] و راون شامل:قدرت مبتنی بر پاداش [10]،قدرت مبتنی بر زور[11]،قدرت قانونی[12]، قدرت مرجع [13]،قدرت تخصصی[14]،با اثر بخشی ارتباطات[15] سازمانی رابطه وجود دارد؟

1-4) اهمیت و ضرورت پژوهش

اگر تمدن را تسلط بر طبیعت تعریف کنیم،تغییراتی را که تکنولوژی ارتباطات در شئون مختلف زندگی بشر پدید می آورد، میتوان موجد تحولی عظیم در مسیر تمدن و انقلابی در «ارتباطات» به شمار آورد.

یکی از مسائل مهم اداری،ارتباطات و چگونگی تاثیرآن در روند پیشرفت و توسعه و ترقی سازمان می باشد وبه این دلیل است که دانشمندان و محققان علوم اداری،ارتباطات را به منزله سلسله اعصاب سازمان و از ارکان مهم و اساسی آن شمرده اند. به عقیده ایشان،همانگونه که انسان بدون صحبت کردن و به کار گرفتن حرکات و اشارات چشم،دست ویا سایر اندام ها نمی تواند با محیط خارج و افراد ارتباط بر قرار نموده و به عبارتی دیگر پیامی را منتقل کند و یا دریافت نماید،سازمان نیز بدون استقرار ارتباط درون و برون سازمانی نمی تواند ماموریت و تکالیف محول را به انجام برساند. در واقع تعامل انسان و سازمان با محیط پیرامون خود از طریق اعمال و حرکاتی که آن را ارتباطات می‌نامند، شکل می‌گیرد. به بیانی دیگر ارتباطات مبین نحوه و چگونگی توزیع وتبادل عقاید،افکار و اطلاعات از طریق کتبی،شفاهی،علامات و حرکات به منظور راهنمایی و هدایت رفتار کارکنان سازمان در مبادله پیام می‌باشد.

ارتباطات در سازمان موجد قدرت و وسیله ای برای به کار گرفتن بهینه اختیارات قانونی و اداری و اعمال آن در طول سلسله مراتب سازمانی می‌باشد.ارتباطات اغلب به صورت موازی در کنار مجاری اختیارات رسمی قرار دارد و عامل تسهیل جریان کار در سازمان می باشد وادامه فعالیتها به گونه ای مثبت ومفید،بدون وجود شبکه های ارتباطی کارآمد امکان چندانی ندارد. همچنین به عنوان ضروری ترین نیاز جریان امور اداری،بدون داشتن سیستم ارتباطات کارآمد،چرخ های اجرایی سازمان به گردش در نمی آیند و فعالیتها راکد و در صورت حرکت به گونه ای ناقص اجرا شده، و فاقد کیفیت و بازدهی لازم خواهند بود. (فخیمی،1379).

ارتباطات در سازمان به عنوان «وسیله» اعمال قدرت ومجاری شبکه های سازمانی و قوانین مربوط، مسیری برای جریان آن می باشند.قدرت در سازمان از مجاری ارتباطی حرکت کرده و از طریق موقعیتهای فراهم شده ناشی از جریانات ارتباطی، بدوا اعمال شده،سپس گسترش یافته و نهایتا به متن سازمان اضافه و حفظ می شود. ارتباطات موجب پیوستگی واحدهای مختلف سازمان و همبستگی مثبت1 افراد آن شده عامل تقویت روحیه و مسئولیت‌پذیری و وفاداری آنها به سازمان می باشد که کلیه شبکه های سازمانی را پوشش می‌دهد. (همان منبع)

از سوی دیگر،قدرت به عنوان یک عامل و عنصر بسیار مهم در اداره امور جوامع و سازمان‌ها همواره دلمشغولی دولتمردان ومدیران بوده است. قدرت به عنوان مهم ترین و نافذترین پدیده اجتماعی جوامع انسانی شناخته شده است. نتایج نفوذ قدرت در کلیه سطوح سازمان های اجتماعی تجربه شده ولی بیشتر و در وسعت گسترده تر در نوع سازمان رسمی و سلسله مراتب سازمانی تجربه شده است. چون قدرت بخشی مهم وتاثیر گذار در حیات سازمانی می باشد،محققین تلاش زیادی برای توضیح مسائل سازمانی در اصطلاح «روابط قدرت» مطرح کرده اند، اول اینکه،واحدهای تابعه سازمان را متاثر می سازد،و دوم؛در سطوح سازمانی و روابط بین افراد سازمان تاثیر قابل توجه می گذارد.

قدرت تنها در رابطه بین دو نفر یا تعداد بیشتری از افراد وجود دارد و می‌تواند در جهت های عمودی یا افقی اعمال شود. اغلب منبع قدرت در آن پست سازمانی وجود دارد که صاحب منابع کمیاب یا ارزشمند است، و سایر دوایر سازمانی، از این جهت،به آن وابسته اند. هنگامی که یک نفر به شخص دیگری وابسته باشد قدرت در رابطه ای پایدار می گردد که شخص صاحب، آن را داراست و از این رو دارای قدرت بیشتری خواهد بود. هنگامی که قدرت وجود داشته باشد (یعنی چنین رابطه ای بین دو نفر بوجود آید)،صاحب قدرت می‌تواند خواسته های خود را بر دیگری تحمیل کند.


تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 15:10 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

کتاب بسیار کاربردی اصول طراحی ساپورت در بخش پایپینگ

یک کتاب بسیار کاربردی در زمینه اصول طراحی ساپورت در بخش پایپینگ، که می تواند مورد استفاده مهندسان طراح و همچنین مهندسان اجرا و یا ناظر قرار گیرد سر فصل های این کتاب به شرح زیر می باشد
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 3459 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 112
کتاب بسیار کاربردی اصول طراحی ساپورت در بخش پایپینگ

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

یک کتاب بسیار کاربردی در زمینه اصول طراحی ساپورت در بخش پایپینگ، که می تواند مورد استفاده مهندسان طراح و همچنین مهندسان اجرا و یا ناظر قرار گیرد
سر فصل های این کتاب به شرح زیر می باشد:

مقدمه

آشنایی با مدارک بخش پایپینگ

ارتباط گروه های بخش پایپینگ با یکدیگر

نرم افزارهای بخش پایپینگ

مقدمه ای در خصوص ساپورت خطوط لوله کشی

طبقه بندی تنش ها در سیستم لوله کشی

تقسیم بندی خطوط در استرس آنالیز

دسته بندی خطوط لوله کشی

نکات مهم در طراحی و یا انتخاب تکیه گاه ها

تعاریف

زائده های جوشی

انواع مهار کننده

سیمبول های تکیه گاهی

علائم اختصاری

بررسی تغییرات دما در افزایش یا کاهش طول

نکات قبل از طراحی ساپورت

نکات هنگام طراحی Civil Work

نکاتی در خصوص ساپورت گذاری روی Header و Branch ها

Attachements


تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 15:10 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان مفاهیم ریسک و بازده در حجم 35 اسلاید همراه با نمودار، تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 899 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

فروشنده فایل

کد کاربری 19

عنوان: پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

دسته: حسابداری- مدیریت مالی

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 35 اسلاید

این فایل در زمینه "مفاهیم ریسک و بازده" می باشد که در حجم 35 اسلاید همراه با نمودار، تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درس مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

بازده (return)

بازده تحقق یافته درمقابل بازده مورد انتظار

اجزای بازده

تعاریف ریسک

منابع ریسک

ریسک نوسان نرخ بهره

ریسک بازار

ریسک تورمی

ریسک تجاری

ریسک مالی

ریسک نقدینگی

ریسک نرخ ارز

ریسک سیاسی یا کشور

انواع ریسک

ریسک سیستماتیک

ریسک غیر سیستماتیک

اندازه گیری ریسک و بازده

بازده نسبی

بازده های تعدیل شده در برابر تورم

انحراف معیار

مثال محاسبه ارزش مورد انتظار

مثال محاسبه واریانس و انحراف معیار

بتا

مسأله عدم اطمینان

توزیع احتمالات

رابطه ریسک و بازده

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 15:09 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت در حجم 20 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 629 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20
تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

فروشنده فایل

کد کاربری 19

عنوان: تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

دسته: حسابداری- مدیریت مالی

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 20 اسلاید

این فایل در زمینه " تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت " می باشد که در حجم 20 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درس مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تحلیل بنیادی

تحلیل اقتصاد کلان

آماره های توصیف وضعیت اقتصاد کلان

شوک های عرضه و تقاضا

سیاست‌های مالی و پولی

چرخه های کسب و کار(تجاری)

تجزیه و تحلیل صنعت

عوامل مؤثر بر تحلیل بنیادی در یک صنعت

حساسیت صنایع به چرخه کسب و کار

عوامل مؤثر بر تحلیل بنیادی در یک صنعت

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 15:09 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

پاورپوینت انواع اوراق بهادار (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان انواع اوراق بهادار در حجم 33 اسلاید همراه با نمودار، تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1064 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
پاورپوینت انواع اوراق بهادار (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

فروشنده فایل

کد کاربری 19

عنوان: پاورپوینت انواع اوراق بهادار (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)

دسته: حسابداری- مدیریت مالی

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 33 اسلاید

این فایل در زمینه " انواع اوراق بهادار" می باشد که در حجم 33 اسلاید همراه با نمودار، تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درس مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

انواع(سرمایه گذاری) اوراق بهادار

سرمایه گذاری غیر مستقیم

دارایی‌های مالی غیر قابل معامله

انواع دارایی های مالی غیر قابل معامله

سپرده پس اندار (Saving Deposits)

گواهی سپرده (Certificate of deposit (CD))

حسابهای سپرده بازار پول (Money Market Deposit accounts)

اوراق قرضه پس انداز دولتی Government saving bonds))

دارایی های مالی قابل معامله

اوراق بهادار بازار پول (Money Market)

انواع اوراق بهادار بازار پول

اوراق خزانه (Treasury bills)

گواهی سپرده بانکی قابل معامله (Negotiable certificates of deposit)

اوراق تجاری ( Commercial papers)

دلار اروپایی ( Eurodollar)

قرارداد یا توافق بازخرید اوراق بهادار ( Repurchase agreement)

اسناد تایید شده توسط بانکها ( Banker’s acceptance)

اوراق بهادار بازار سرمایه (Capital Market)

اوراق بهادار بازار سرمایه

انواع اوراق بهادار بازار سرمایه (Capital Market)

اوراق بهادار با سود ثابت

اوراق قرضه

اوراق قرضه دولت مرکزی (خزانه)

اوراق بهادار نهادهای دولتی

اوراق بهادار شهرداریها

اوراق قرضه شرکتی

سهام ممتاز

اوراق بهادار صاحبان سهام (سهام عادی)

اوراق بهادار منتج از سهام

اوراق بهادار منتج از سهامی که توسط شرکت ایجاد می شود

حق تقدم خرید سهام

گواهی خرید سهام

اوراق بهادار قابل تبدیل

برگ اختیار معامله (اختیار خرید و فروش سهام)

سایر انواع اوراق بهادار

اوراق مشتقه(Derivatives)

پیمانهای آتی

شرکتهای سرمایه گذاری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 15:09 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 13840 )
<<   1     2     3      4      5      ...      2768   >>
صفحات